วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ (ฉบับแปล)
วิสัยทัศน์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วัยรุ่นตอนต้นส่วนใหญ่มีความสนใจในธรรมชาติมากขึ้นกว่าในปรัชญาของวิทยาศาสตร์ พวกเขาจะยังคงมีส่วนร่วมในการทำวิทยาศาสตร์และการส่งเสริมให้สะท้อนวิทยาศาสตร์ สำหรับวัยรุ่นตอนต้นนั้นไม่เร็วเกินไปที่จะเริ่มต้นการจัดการกับคำถามของความรู้ทางวิทยาศาสตร์และโดยเฉพาะความอ่อนแอในการเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงมากขึ้นในความรู้ทางวิทยาศาสตร์ บางครั้งมาจากผลจากลักษณะของข้อมูลใหม่และบางครั้งจากการประดิษฐ์ของทฤษฎีที่ดี
เมื่อเรียนจบ นักเรียนควรทราบว่า
· เมื่อการสืบเสาะที่เหมือนกันแต่ให้ผลที่แตกต่างกันความท้าทายทางวิทยาศาสตร์ที่จะตัดสินว่ามีความแตกต่างเล็กน้อยหรือที่สำคัญและมักจะต้องศึกษาก่อนเพื่อการตัดสินใจ
· แม้ผลการศึกษาเหมือนกันแต่นักวิทยาศาสตร์อาจจะทำการสืบเสาะหลายๆครั้งก่อนที่จะยอมรับผลที่ถูกต้อง
· ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นความรู้ใหม่และอาจนำไปสู่การหาข้อสังเกตเดิมในแนวทางใหม่ๆ
· ความรู้ทางวิทยาศาสตร์บางอย่างที่ยังคงใช้ในทุกวันนี้เก่าแก่มากแล้ว
· บางเรื่องไม่สามารถตรวจสอบประโยชน์ในทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่ธรรมชาติไม่สามารถทดสอบกับการสังเกตได้
· บางครั้ง วิทยาศาสตร์สามารถใช้ในการตัดสินใจทางจริยธรรมโดยการระบุแนวโน้มของผลการดำเนินการเฉพาะ แต่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถใช้เพื่อสร้างคุณธรรมหรือศีลธรรมได้
การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
เมื่อเรียนจบนักเรียนควรทราบว่า
· นักวิทยาศาสตร์แยกแยะความแตกต่างในสิ่งที่พวกเขาศึกษาปรากฏการณ์และวิธีการเกี่ยวกับงานของเขา
· การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์จะทำให้เก็บรวบรวมข้อมูลที่สัมพันธ์กัน, การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและการใช้ประโยชน์จากจินตนาการในการกำหนดสมมติฐานและคำอธิบายเพื่อให้มีการรวบรวมข้อมูล
· ในการทดลองหากมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรในเวลาเดียวกันในทำให้ผลการทดสอบอาจไม่ชัดเจน มันไม่สามารถป้องกันตัวแปรภายนอกที่มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบได้(หรือแม้แต่การระบุตัวแปรทั้งหมด)
· ความร่วมมือระหว่างนักตรวจสอบมักจะนำไปสู่การออกแบบการวิจัยที่จะสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มันไม่สามารถควบคุมตัวแปรทั้งหมด
· สิ่งที่คนมักจะคาดหวังว่าจะมีผลต่อการสังเกต ความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในสถานการณ์เฉพาะสามารถป้องกันจากผลการตรวจสอบอื่นๆ
· นักวิทยาศาสตร์ทราบเกี่ยวกับอันตรายของการคาดการณ์ล่วงหน้าและให้ทำตามขั้นตอนและพยายามหลีกเลี่ยงเมื่อออกแบบการสอบสวนและตรวจสอบข้อมูล การป้องกันอย่างหนึ่ง คือการที่นักตรวจสอบต่างทำการศึกษาอย่างอิสระของประเด็นคำถามเดียวกัน
องค์กรทางวิทยาศาสตร์
เมื่อเรียนจบ นักเรียนควรทราบว่า
· ข้อสนับสนุนสำคัญต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คือ ความแตกต่างกันของคนในวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและเวลาที่ต่างกัน
· จนกระทั่งเมื่อเร็ว ๆ สตรีและชนกลุ่มน้อยซึ่งมีข้อจำกัดในการศึกษาและโอกาสการจ้างงานของสถานประกอบการวิทยาศาสตร์
· ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างเป็นผลที่สามารถทำให้ทุกคนอยู่บนโลกนี้ได้
· นักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ธุรกิจและอุตสาหกรรม โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆของรัฐหลาย ซึ่งล้วนประกอบด้วยสำนักงาน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ, ฟาร์ม, โรงงาน, และสนามในธรรมชาติล้วนตั้งอยู่บนพื้นที่ของพื้นมหาสมุทร
· ในการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์ จริยธรรมของวิทยาศาสตร์กำหนดให้ทราบเกี่ยวกับความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีสิทธิปฏิเสธที่จะเข้าร่วมวิจัย เพราะสัตว์ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
· จริยธรรมทางวิทยาศาสตร์ คือ นักวิทยาศาสตร์ต้องไม่ทราบเรื่องของผู้ร่วมงาน นักเรียนหรือชาวชุมชนเพื่อสุขภาพหรือทรัพย์สิน โดยไม่มีความรู้เดิมและได้รับความยินยอม
· คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นคุณค่าทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะความเร็วและขยายความสามารถของผู้คนในการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การเตรียมการจัดทำรายงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันทั่วโลก
· การเก็บบันทึกข้อมูล, การเปิดกว้างและการจำลองเป็นสิ่งจำเป็นในการรักษาความน่าเชื่อถือด้วยนักวิทยาศาสตร์และสังคม
· ความสนใจและมุมมองส่วนบุคคลของนักวิทยาศาสตร์จะมีผลต่อคำถามที่เขาศึกษา
· นักวิทยาศาสตร์ได้มีการเชื่อมโยงกับนักวิทยาศาสตร์อื่น ๆ ทั่วโลกทั้งส่วนตัวและผ่านหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น